குறிச்சொற்கள் The Madura Country -A manual J..H..Nelson

குறிச்சொல்: The Madura Country -A manual J..H..Nelson

மதுரை நாடு – ஓர் ஆவணப்பதிவு

  இந்தியாவில் நேரடியாக ஆங்கில ஆட்சி வேரூன்றிய நாட்களில் ஆங்கில அதிகாரிகள் இந்திய நிலவியல் சமூக பொருளியல் சூழலைப் புரிந்துகொள்ள கடுமையான முயற்சிகள் எடுத்தனர். அவற்றை முறையாகப்பதிவுசெய்து அடுத்து வருபவர்களுக்காக விட்டுச்சென்றனர். அடுத்த கட்டத்தில்...