குறிச்சொற்கள் Schopenhauer/ ‘The World as Will and Representation’

குறிச்சொல்: Schopenhauer/ ‘The World as Will and Representation’

வரலாறும் இலக்கியமும் – ஒருவிவாதம்

அன்புள்ள ஜெமோ, சமீபத்தில் நான் தங்களது தளத்தில் வெளியான ‘பண்பாட்டாய்வு மற்றும் வரலாற்றாய்வு குறித்து எழுத்தாளர்கள் உரையாடலாமா?’ என்ற அரவிந்தன் கண்ணையனின் கேள்வியும் அதற்கு தாங்கள் அளித்த சிறிய ஆனால் உள்ளடக்கம் கொண்ட மறுமொழியும்...