குறிச்சொற்கள் ஹோய்சாலர் வரலாறு

குறிச்சொல்: ஹோய்சாலர் வரலாறு

ஹோய்சாலர் வரலாறு ஒரு சிறு குறிப்பு

கிபி 1300 ல் முகமதியர்கள் வருகை வரை தக்காண பீடபூமியின் அரசியல் வரலாறு ஸ்திரமற்றதாக இருந்து வந்தது, பெரும்பாலும் சிறியதும் பெரியதுமான சிற்றரசர்களின் பிடியில் இருந்தது. அவர்களும் முழுமையாக சுதந்திரமாக இல்லாமல் வடகர்நாடகத்தையோ...