குறிச்சொற்கள் ஹாரி பாட்டர்

குறிச்சொல்: ஹாரி பாட்டர்

ஹாரி போட்டரும் பனிமனிதனும்: ஜீவா

ஒரு மொழியின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளன்தான் அங்குள்ள குழந்தைகளுக்காக எழுதவேண்டும் என்று கூறப்படுவதுண்டு . தமிழில் முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் அனேகமாக எவருமே குழந்தைகளுக்காக எழுதியதில்லை. அதற்கு அவர்களுடைய எழுத்து முறை ஒத்துவந்ததில்லை. இங்கு பெரியவர்களுக்காக...