குறிச்சொற்கள் ஷானவாஸ்

குறிச்சொல்: ஷானவாஸ்

சிங்கப்பூர் வாசிப்பியக்கம்

சிங்கப்பூரர்களின் மத்தியில் வாசிப்புக் கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் தேசிய நூலக வாரியத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு நாடு தழுவிய பிரச்சாரமே READ SINGAPORE ஆகும். 2005 இல் இந்தப் பிரச்சாரம் தொடங்கப் பட்டதிலிருந்து...