குறிச்சொற்கள் வெற்றி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வெற்றி [சிறுகதை]