குறிச்சொற்கள் வெண்முகில்நகரம்

குறிச்சொல்: வெண்முகில்நகரம்