குறிச்சொற்கள் வீட்டின் அருகே மிகப்பெரும் நீர்ப்பரப்பு

குறிச்சொல்: வீட்டின் அருகே மிகப்பெரும் நீர்ப்பரப்பு