குறிச்சொற்கள் விழுந்துகொண்டிருக்கும் பெண்

குறிச்சொல்: விழுந்துகொண்டிருக்கும் பெண்

கனவுகளின் மாற்றுமதிப்பு

ப்ரயன் மகே எழுதிய எழுதிய தத்துவவாதியின் சுயவாக்குமூலம் என்ற நூலின் தொடக்கம் சுவாரசியமானது. இளமையில் அவர் தூங்கி விழித்ததும் ஒவ்வொருநாளும் உடன் தூங்கிய அக்காவிடம் கேட்பாராம் ‘நான் நேற்று எப்போது...