குறிச்சொற்கள் வில்லியம் எம்ப்சன்

குறிச்சொல்: வில்லியம் எம்ப்சன்

பொருள்மயக்கம்

  பொருள்மயக்கம் என்பதை ஒரு குறையாகவே பொதுவான வாசிப்பில் சொல்கிறோம். 'ஆசிரியர் சொல்லவந்ததை தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கிறார்' என்ற வரியை அடிக்கடி மதிப்புரைகளில் பார்க்கிறோம். ஆனால் இலக்கியத்தில் அவ்வாறு சொல்லவந்த விஷயம் என்ற ஒன்று இல்லை....