குறிச்சொற்கள் விலங்கு- மனிதன் உறவு

குறிச்சொல்: விலங்கு- மனிதன் உறவு

ஒரு விலங்குச்சிற்பம்-கடிதம்

ஆசிரியருக்கு , எந்த நிபந்தனையும் உணவைத் தவிர எந்த எதிர்பார்ப்பையும் வைக்காதவைகள் இந்த செல்லப் பிராணிகள். எனக்கு வளர்க்கும் பழக்கமில்லை என்றாலும் விலங்குகளை நான் சற்று கவனித்ததுண்டு. அவைகளுக்கு உணர்விருக்கிறதா அதை முக பாவனைகளால்,...