குறிச்சொற்கள் விபூதி பூஷன் பந்த்யோபாத்யாய

குறிச்சொல்: விபூதி பூஷன் பந்த்யோபாத்யாய