குறிச்சொற்கள் வாழ்வை நேசித்தவனுக்கு…

குறிச்சொல்: வாழ்வை நேசித்தவனுக்கு…