குறிச்சொற்கள் வால்டன்

குறிச்சொல்: வால்டன்

வாக்களிக்கும் பூமி 6, வால்டன்

காசர்கோடு நூலகத்தின் பழைய அடுக்குகளில் நான் 1984ல் எமர்சனை கண்டடைந்தேன். எமர்சனை வாசிப்பதற்கு மிகச்சிறந்த வழிமுறை அவரை மொழியாக்கம் செய்வதுதான் என்று கண்டுகொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் சில பத்திகள் வீதம் மொழியாக்கம் செய்தேன்....