குறிச்சொற்கள் வாசலில்நின்ற உருவம்

குறிச்சொல்: வாசலில்நின்ற உருவம்