குறிச்சொற்கள் வாசகர்கள்

குறிச்சொல்: வாசகர்கள்

வாசகர்கள்- கடிதம்

இனிய ஜெயம், என் வாழ்வின் இனிய தருணங்கள் பலப் பல. அவற்றில் தலையாயது எங்கேனும் பொது இடத்தில் உங்களை அதுவரை நேரில் காணாமல் எழுத்து வழியாக மட்டுமே உங்களை அறிந்து என்னைக் கண்டதும் உங்களைக்...