குறிச்சொற்கள் வல்லினம்

குறிச்சொல்: வல்லினம்

நாவல் உரை

வல்லினம்