குறிச்சொற்கள் வல்லவன் கை வில்

குறிச்சொல்: வல்லவன் கை வில்