குறிச்சொற்கள் வலம் இடம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வலம் இடம் [சிறுகதை]