குறிச்சொற்கள் வரலாற்றின் சரடு

குறிச்சொல்: வரலாற்றின் சரடு

வரலாற்றின் சரடு

’செண்டிமெண்டான’ விஷயங்கள் சார்ந்த எல்லா செய்திகளையும் எனக்கு அனுப்பும் நண்பர் ஒருவர் உண்டு. அவர் அனுப்புவனவற்றில் அவ்வப்போது ஆர்வமூட்டும் செய்திகள் உண்டு என்பதனால் நான் அவரை தடை செய்யவில்லை. பெரும்பாலானவை எளிமையான உணர்வுநிலைகள்,...