குறிச்சொற்கள் வம்சவிருட்சம்

குறிச்சொல்: வம்சவிருட்சம்

வம்ச விருட்சம்

'வம்சவிருட்சம்' எஸ்.எல். பைரப்பா எழுதிய முக்கியமான கன்னட நாவல். அதன் திரைவடிவமும் முக்கியமானது. அதைப்பற்றி கோபி ராமமூர்த்தி எழுதிய பதிவு - வம்சவிருட்சா -கோபிராமமூர்த்தி