குறிச்சொற்கள் வன்முறையும் அகிம்சையும்

குறிச்சொல்: வன்முறையும் அகிம்சையும்

வன்முறையும் அகிம்சையும்

சமூக, அரசியல் மாற்றத்துக்கான ஆயுதப்போராட்டம் உருவாக்கும் ஒட்டுமொத்த விளைவு அழிவே என்றும் ஆக்கபூர்வமானது அகிம்சைப்போராட்டமே என்றும் தொடர்ந்து பேசிவருகிறேன். அதற்கான காரணங்களை இந்த தளத்தில் தொடர்ந்து விவாதித்து வருகிறேன். அவை இன்றையகாந்தி, அண்ணா...