குறிச்சொற்கள் வண்ணம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வண்ணம் [சிறுகதை]