குறிச்சொற்கள் வணங்கான் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வணங்கான் [சிறுகதை]