குறிச்சொற்கள் வடக்கு முகம்

குறிச்சொல்: வடக்கு முகம்