குறிச்சொற்கள் வடகிழக்கின் நிலம்

குறிச்சொல்: வடகிழக்கின் நிலம்

சூரியதிசைப் பயணம் – 19 நிலம்

வடகிழக்கின் நிலம் பெரும்பாலும் கேரளம் போன்றது. மலைச்சரிவுகள், காடுகள் அடர்ந்த பள்ளத்தாக்குகள், வளைந்து செல்லும் பாதைகள், சிறிய வீடுகள். இங்கே கேரளம் போலவே தெரு என்ற அமைப்பு மிகக்குறைவு. பெரும்பாலான வீடுகள் தங்களுக்கான...