குறிச்சொற்கள் லியோபோல்டு செங்கோர் (ஆப்பிரிக்கா)

குறிச்சொல்: லியோபோல்டு செங்கோர் (ஆப்பிரிக்கா)

சில உலகக்கவிதைகள்-க.மோகனரங்கன்

1. பிரிவு நான் வந்தேன் தானியக் குதிர்களின் கிராமம் வரையிலும் இரவின் வாயில் வரையிலும் உன்னோடு வந்தேன். உனது பொன்னான புதிர் போன்ற புன்னகையின் முன்னால் என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை. சிறிது அந்தி வெளிச்சம் உன் முகத்தில் விழுந்தது. தெய்வீகக் களை மிளிர்ந்தது வெளிச்சம் அடைக்கலம் புகும் மலையின் உச்சியிலிருந்து நான்...