குறிச்சொற்கள் லாரி பேக்கர்

குறிச்சொல்: லாரி பேக்கர்

லாரி பேக்கர்

ஆற்றூர் ரவிவர்மாவின் திரிச்சூரில் உள்ள வீடுதான் நான் முதலில் கவனித்துப் பார்த்த 'பேக்கர் பாணி' வீடு. சுட்டசெங்கற்களை அப்படியே வைத்துக் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் அது. சுட்டசெங்கல்லுக்குரிய தீவிரமான கருஞ்சிவப்பு நிறம். செங்கல்லுக்கு இடையே...