குறிச்சொற்கள் லட்சுமி தேவி ஆலயம்

குறிச்சொல்: லட்சுமி தேவி ஆலயம்

ஹொய்ச்சாள கலைவெளியில் – 4

பன்னிரண்டாம் தேதி உண்மையில் மிக செறிவான அனுபவங்களால் ஆனது ஒரே நாளில் ஆறு ஆலயங்களை பார்த்தோம் மாலையில் அனுபவங்களைத் தொகுத்துக் கொள்ளும்போது ஒரே வளைவுக்குள் அமைந்த பெரிய ஆலய தொகுதி ஒன்றைபார்த்த பிரமிப்பும்...