குறிச்சொற்கள் லட்சுமியும் பார்வதியும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: லட்சுமியும் பார்வதியும் [சிறுகதை]