குறிச்சொற்கள் ராமச்சந்திரன்

குறிச்சொல்: ராமச்சந்திரன்

ஆயிரத்தில் ஒருவன், ராமச்சந்திரன்

ஆயிரத்தில் ஒருவன் திரைப்படம் சம்பந்தமாக இணையத்தில் ஏராளமான விவாதங்கள் நடந்தன. இணையத்தில் எழுதுபவர்களின் பொதுவான வரலாற்றுப்புரிதல் ரசனை ஆகியவற்றின் குறுகலான எல்லையைக் காட்டுவனவாகவே அந்த விவாதங்கள் இருந்தன. எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பல...