குறிச்சொற்கள் ராஜாஜி பிரதமராகியிருக்கலாமா?

குறிச்சொல்: ராஜாஜி பிரதமராகியிருக்கலாமா?