குறிச்சொற்கள் ரசனைமுற்றம்

குறிச்சொல்: ரசனைமுற்றம்

இன்று கோவையில் உரை

இன்று கோவையில் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆதரவில் நிகழும் ரசனைமுற்றம் என்னும் அமைப்பின் கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் தலைப்பு ‘கைவிடு பசுங்கழை’ - கவிதை ரசனையின் ஈராயிரம் வருடங்கள் இடம் சிந்து சதன் அரங்கம் ஆர் எஸ்...

கோவையில் பேசுகிறேன்

வரும் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி கோவையில் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆதரவில் நிகழும் ரசனைமுற்றம் என்னும் அமைப்பின் கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் தலைப்பு ‘கைவிடு பசுங்கழை’ - கவிதை ரசனையின் ஈராயிரம் வருடங்கள் இடம் சிந்து சதன் அரங்கம்...