குறிச்சொற்கள் யா தேவி! [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: யா தேவி! [சிறுகதை]