குறிச்சொற்கள் யானை டாக்டர் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: யானை டாக்டர் [சிறுகதை]