குறிச்சொற்கள் யவனிகா ஸ்ரீராம்

குறிச்சொல்: யவனிகா ஸ்ரீராம்

ஞானக்கூத்தன் ஒரு திருப்புமுனை

80-90 களில் அதிகம் தாக்கப்பட்டவரும் இயக்கங்கள் சார்பாக வாங்கிக்கட்டிக்கொண்டவரும் தனது கவிதைகளிலேயே அதற்கெல்லாம் பதிலளித்தவரும் அவர்தான். அதிகார மையத்திற்கு கவிதை தப்பிப் பிழைத்துக் கிடக்கும் என்றும் கலை சுதந்திரமானது என்றும் எளிமையாகச் சொல்லிவருபவர்...