குறிச்சொற்கள் ம.பொ.சிவஞானம் பிள்ளை

குறிச்சொல்: ம.பொ.சிவஞானம் பிள்ளை

ம.பொ.சிவஞானம் பிள்ளை

மபொசி படங்களுக்காக இணையத்தில் தேடியபோது இந்த தளத்தைப்பார்த்தேன். ஆச்சரியமாக இருந்தது. வேளாளர்கள் இத்தனை வீரமாகவா இருப்பார்கள்.புலியெல்லாம்கூட இருக்கிறது. மரபின் மைந்தன் முத்தையா வீட்டில்கூட புலிகள் கிடையாது. கிராமணி என்பது பிள்ளையே என்று அறிந்தேன். சற்று...