குறிச்சொற்கள் மொமுக்லியானோ

குறிச்சொல்: மொமுக்லியானோ

வரலாற்றெழுத்தும் மையக்கருத்தும்

ஜெ, வரலாற்றெழுத்தில் நான்கு மாறுதல்கள் கட்டுரையில் சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த இயங்குமுறையைக் கொண்டு தனிநிகழ்வுகளை ஆராயும் போக்கு வழக்கொழிந்துள்ளது என்று உள்ளது இது சரியா ,இல்லை இப்படி இருக்க வேண்டுமா ? "சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த இயங்குமுறையைத்...