குறிச்சொற்கள் மூர்த்திஜி

குறிச்சொல்: மூர்த்திஜி

வெண்முரசு வாழ்த்து- மூர்த்திஜி

http://www.youtube.com/watch?v=UIpp4KK64Rc