குறிச்சொற்கள் முதல் ஆறு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: முதல் ஆறு [சிறுகதை]