குறிச்சொற்கள் முதன்மை எழுத்தாளர்

குறிச்சொல்: முதன்மை எழுத்தாளர்

முதன்மை எழுத்தாளர் -கடிதம்

ஜெமோ, முதன்மையான எழுத்தாளர்களை அவர்களின் புத்தக விற்பனையை மட்டுமே கணக்கில்கொண்டு முடிவு செய்யும் பேதமையை என்னவென்று சொல்வது.? இவர்களுக்கு என்ன வருத்தம்? உங்களின் புத்தகங்கள் அதிக பக்கம் என்பதா? இல்லை நீங்கள் எழுதுவதை புரிந்து கொள்ள...