குறிச்சொற்கள் முகம் விருது

குறிச்சொல்: முகம் விருது