குறிச்சொற்கள் முகம் ஐந்துடையாள்

குறிச்சொல்: முகம் ஐந்துடையாள்