குறிச்சொற்கள் மிருகங்களைப்பற்றி

குறிச்சொல்: மிருகங்களைப்பற்றி

மிருகங்களைப்பற்றி…

ஆம்னிபஸ் என்ற புத்தகங்களுக்கான இணையதளத்தில் வனவிலங்கு வாரத்தை ஒட்டி மிருகங்களைப்பற்றிய சில முக்கியமான நூல்கள் மீதான மதிப்புரைகள் வெளிவந்துள்ளன. கட்டுரைகள் பெரும்பாலும் சுருக்கமானவை. ஆயினும் நூல்களைப்பற்றிய ஒரு மனச்சித்திரத்தை உருவாக்க அவை உதவுகின்றன குமாயூன்புலிகள்...