குறிச்சொற்கள் மிரட்டலை எதிர்கொள்ளுதல்

குறிச்சொல்: மிரட்டலை எதிர்கொள்ளுதல்

மிரட்டலை எதிர்கொள்ளுதல்

ஜெ, நான் உங்கள் கட்டுரைகளால் கவரப்பட்டவன். குறிப்பாக நீங்கள், ஒரு பிரச்சனையை அணுகும் முறையினாலும் உங்கள் தரப்புனை முன் வைக்கும் முறையினாலும்.உங்களின் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளை பற்றிய விமர்சனம் முழுதும் சரியே. அவர்கள் இக்கால இளைஞர்களிடம்...