முகப்பு குறிச்சொற்கள் மாலயட்சன்

குறிச்சொல்: மாலயட்சன்