குறிச்சொற்கள் மாயாவாதம்

குறிச்சொல்: மாயாவாதம்

சங்கரமதம், அத்வைதம்,மாயாவாதம்

தமிழில் தத்துவ நூல்களை வாசிக்கையில் சங்கர மதம், அத்வைதம், மாயாவாதம் என்ற மூன்று சொற்கள் மாறிமாறிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஒன்றா பலவா?