முகப்பு குறிச்சொற்கள் ’மறுபடியும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்கமுடியாது’

குறிச்சொல்: ’மறுபடியும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்கமுடியாது’