குறிச்சொற்கள் மறத்தின் குருதி பருகிய அறத்தின் குறுவாள்

குறிச்சொல்: மறத்தின் குருதி பருகிய அறத்தின் குறுவாள்