குறிச்சொற்கள் மயில்கழுத்து [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: மயில்கழுத்து [சிறுகதை]